Autores

Textos

Poesias
O Tempo
LIA
61 leituras
Poesias
O Piano
LIA
58 leituras
Poesias
Amor
LIA
39 leituras
Poesias
Ondas
LIA
38 leituras