Autores

Textos

Poesias › Amor
Amar...
Monike Sotero Santos
90 leituras
Poesias › Amor
Queria...
Monike Sotero Santos
83 leituras
Poesias › Amor
Chamas
Monike Sotero Santos
56 leituras
Poesias › Desilusão
Solidão
Monike Sotero Santos
49 leituras
Poesias
Hoje
Monike Sotero Santos
24 leituras