19 de Janeiro de 1982 II 08 Pífano, Flauta Dizi, F