Autores

Textos

poeta
Antonia NeryVanti (Vyrena)
Power Point [PPS]
AMO
Antonia NeryVanti (Vyrena)
Power Point [PPS]
Sem rumo
Antonia NeryVanti (Vyrena)
Power Point [PPS]
Bons tempos
Antonia NeryVanti (Vyrena)
Power Point [PPS]
Hoje
Antonia NeryVanti (Vyrena)
Power Point [PPS]
Entra, sol
Antonia NeryVanti (Vyrena)