Haikais

Tankas
Tanka 2
Geraldo Caixeta
Haikai
Maria de Fátima Fontenele Lopes
Haikais
Emerson Balbueno Teles
Haikai
Maria de Fátima Fontenele Lopes