Autores

Textos

Poesias
Avessso
Roberto Passos do Amaral Pereira
Poesias
Apocalipse
Roberto Passos do Amaral Pereira
Poesias
Janelas
Roberto Passos do Amaral Pereira
Poesias
Brinquedo
Roberto Passos do Amaral Pereira
Poesias
Flores
Roberto Passos do Amaral Pereira
Poesias
Gratidão
Roberto Passos do Amaral Pereira
Poesias
Biografia
Roberto Passos do Amaral Pereira
Poesias
Salvação
Roberto Passos do Amaral Pereira