Autores

Textos

Poesias › Vida
Arco
Dil Erick
Poesias › Amor
Mergulho
Dil Erick
Poesias › Pensamentos
Sem vozes
Dil Erick
Poesias › Tristeza
Sem volta
Dil Erick
Poesias › Dedicatórias
Viço
Dil Erick
Poesias › Loucura
Inverso
Dil Erick
Poesias › Loucura
Lírio
Dil Erick
Poesias › Tristeza
Eco
Dil Erick