Autores

Textos

Poesias
O Coreto
Paulo Vasconcellos
624 leituras
Poesias
Suavidez
Paulo Vasconcellos
535 leituras