Textos

Poesias › Vida
Especial
Ló (Leon)
Poesias › Amor
Sua voz
Wilhans Mickosz
Poesias › Concreta
O PRÉMIO
FRASSINO MACHADO