Autores

Textos

Poesias
Algo
Silvestre Neto
86 leituras
Poesias
Duda
Silvestre Neto
64 leituras
Poesias
Incerto
Silvestre Neto
60 leituras
Poesias
Mimo
Silvestre Neto
55 leituras
Poesias
Com nada
Silvestre Neto
54 leituras
Poesias
Barulho
Silvestre Neto
54 leituras
Poesias
Supra-sumo
Silvestre Neto
52 leituras
Poesias
Acusando
Silvestre Neto
41 leituras
Poesias
A flutuar
Silvestre Neto
33 leituras
Poesias
Enrabando
Silvestre Neto
31 leituras
Poesias
Supra-sumo
Silvestre Neto
25 leituras
Poesias
Passarinho
Silvestre Neto
21 leituras