Autores

Textos

Poesias › Amor
Se...
Andreia Cristina Guadagnin
Poesias › Amor
Desejo
Andreia Cristina Guadagnin
Poesias › Amor
Inalar você
Andreia Cristina Guadagnin
Poesias › Amor
Sua Volta...
Andreia Cristina Guadagnin
Poesias › Amor
Procuro
Andreia Cristina Guadagnin
Homenagens
Mulheres
Andreia Cristina Guadagnin
Poesias › Tristeza
Entre sonhos
Andreia Cristina Guadagnin
Poesias
Sonhos...
Andreia Cristina Guadagnin
Poesias › Surrealistas
A fome...
Andreia Cristina Guadagnin
Poesias › Tristeza
F O M E
Andreia Cristina Guadagnin